HAIL MARY in XHOSA


Aa Mariya ozele lufefe, iNkosi inawe,
usikelelwe wena phakathi kwabafazi,
sisiklelwe nesiqhamo sesizalo sakho, uYesu.
Mariya ongcwele, Nina kaThixo,
sithandazele thin'aboni ngoku
nangexhesha lokubhubha kwethu.
Amen.

Return to Catholic page