GLORY BE TO THE FATHER in XHOSAUdumiso malube kuYise, nakuNyana, nakuMoya oNgwele,

njengokuba bekunjalo ekuqaleni, kunjalo nakaloku,

kuyakuhlala kunjalo, kude kube ngunaphakade. Amen.

Return to Catholic page