GLORY BE TO THE FATHER in Japanese
Negawaku wa chichi to ko to seirei ni
Sakae aran kotowo.
Hajime ni arisi gotoku
Ima mo itsumo yoyoni itaru made Amen.<Mordern Version>
Eikou wa chichi to ko to seirei ni
Hajime no youni imamo itumo yoyoni itaru made Amen


Return to Catholic page