GLORY BE in Greek

Doxa patri kai huio kai hagio pneumati, nun kai aei kai eis tous aionas ton ainon. Amen.

pronounced:
doxa patri ke yio ke ayio pnefmati, nin ke a-i ke is toos eyonas ton eyonon. Amin.Return to Catholic page