OUR FATHER in XHOSA


Bawo wethu osezulwini!
Maliphathwe ngwele igama lakho,
mabufike ubukumkani bakho,
mayenziwe intando yakho emhlabeni,
njengokuba isenziwa ezulwini.
Siphe namhla isonka sethu semihla ngemihla.
Sixolele amatyala ethu njegokuba
nathi sibaxolela aabo banamatyala kuthi.
Ungasingenisi ekulinweni,
kodwa sihlangule ebubini.
Amen.

Return to Catholic page