OUR FATHER in Scottish GaelicAr n-Athair a tha air nèamh,
gu'm bu naomh a bios t'ainm,
gu'n tigeadh do riochachd,
gu'n dianar do thoil air talamh, mar tha's 'ga dianamh air nèamh.
Thoir dhuinn an diugh ar n-aran lathail,
agus math dhuinn ar fiachan,
mar a mhathas sinn do luchd ar fiach.
'S na leig ann am buaireadh sinn,
ach saor sinn o'm olc.
AmenReturn to Catholic page