HAIL MARY in Scots Gaelic


Fàilte dhut a Mhoire, tha thu lan de na gràsan;
Tha an Tighearna maille riut.
Is beannaichte thu am measg nam mnà,
agus beannaichte toradh do bhronn, Iosa.
A Naoimh Mhoire, Mhathair Dhè,
guidh air ar son ne na peacaich
a nis, agus aig uair ar bàis. Amen


Return to Catholic page