HAIL MARY in Japanese

Medetashi seichou michimiteru maria
Shu onmi to tomoni mashimasu
Onmi wa on'na no uchinite shukuserare
Gotainai no onko Iesu mo shukuseraretamou
Tenshu no onhaha sei maria

Tsumibito naru warera no tameni imamo rinju no toki moInori tamae
Amen.

<Modern Version>
Megumi ahureru sei maria,
Shu wa anata to tomo ni oraremasu.
Shu wa anata wo erabi, shukuhuku si,
Anata no ko iesu mo shukuhuku saremasita.
Kami no haha sei maria,
Tsumi bukai watashitachi no tameni
Ima mo si wo mukaeru toki mo inotte kudasai. Amen.


Return to Catholic page