OUR FATHERTRANSLITERATION (Classical Greek)
Pater hemon
ho en tois ouranois,
hagiastheto to onoma sou.
Eltheto he basileia sou.
Genetheto to thelema sou,
hos en ourano kai epi ges;
ton arton hemon ton epiousiov dos hemin semeron.
Kai aphes hemin ta opheilemata hemon
hos kai hemies aphekamen tois opheiletais hemon.
Kai me eisenegkes hemas eis peirasmon,
alla rhusi hemas apo tou ponerou.
Amen.Return to Catholic page