HAIL MARY in Greek

Chaire, kechairetomene, ho kurios meta su. Eulogemene sou en gunaixi kai eulogemenos ho karpos tes koilias sou Iesous. Hagia Maria, meter theou, proseuche uper emon ton hamartolon, nun kai en te ore tou thanatou umon. Amin.

pronounced:
hey-re keharitomeni, o kirios meta si. Eflogimeni su en yinexi ke eflogimenos o karpos tis kilias su, isus. Ayia Maria, miter theou, prosefhi iper emon ton amartolon, nin ke en ti ori tou thanatou imon. Amin.


Return to Catholic page