SIGN OF THE CROSS in Greek

Eis to onoma tou patros kai tou huiou kai tou agiou pneumatos. Amen.

pronounced:
Is to onoma too patros ke too yio ke too ayio pnefmatos. Amin.Return to Catholic page